Obchodní podmínky

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

1. Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním postupem.
2. Veškeré podané objednávky jsou považovány za závazné.
3. Každá objednávka bude ihned po odeslání potvrzena formou e-mailové zprávy. Ta bude zaslána na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl při objednávce a bude obsahovat tyto informace: údaje o zákazníkovi, dodací adresu, údaje o objednaném zboží, počet kusů objednaného zboží, atd. Pokud je to možné, uvádějte při objednávce i telefonický kontakt. Toto potvrzení posílá server automaticky.
4. Následně bude zákazník kontaktován telefonicky a bude s ním konzultován termín dodání.
5. Pokud zákazník po přijetí potvrzení objednávky zjistí, že je některý z údajů chybný nebo nedostatečně vyplněný je jeho povinností sdělit tuto skutečnost co nejdříve prodávajícímu. Nejlépe e-mailem na adresu objednavky@kamna-kks.cz
6. Zboží Vám doručíme prostřednictvím přepravní společnosti DHL, Top Trans nebo PPL. Způsob platby si můžete zvolit buď dobírkou (v hotovosti řidiči přepravní služby při převzetí kamen) nebo převodem (platba předem - zašleme Vám fakturu a po jejím zaplacení Vám bude zboží odesláno).


ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět plnou částku předem dohodnutým způsobem. Rozhodně však před odesláním zboží kontaktujte pracovníky na adrese objednavky@kamna-kks.cz. Upozorňujeme, že zásilky na dobírku nepřebíráme !

Jelikož prodávající při odeslání objednávky zákazníkovi neúčtuje plnou cenu za dopravu zboží, vymiňuje si právo účtovat tento rozdíl při vrácení zboží. Tato částka bude odečtena od částky kterou prodávající vrací zákazníkovi.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
5. na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii

ZASLÁNÍ ZBOŽÍ

1. Prodávající se zavazuje vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v co možná nejbližší době. Pokud prodávající nebude moci expedovat zboží (z důvodu vyprodání zásob a podobně…), uvědomí zákazníka, nejpozději do 2 pracovních dnů od přijetí závazné objednávky.
2. Prodávající se zavazuje vystavit ke každé objednávce daňový doklad a předat je zákazníkovi.
3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
4. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (z důvodu vyprodání zboží a podobně…), nedohodne-li se s zákazníkem na novém plnění.
5. V případě, že zákazník uhradí platbu za objednávku před dodáním zboží a prodávající nebude schopen tuto objednávku uskutečnit, zavazuje se prodávající vrátit kupujícímu neprodleně plnou částku zpět.
6. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
7. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
8. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení, viz.bod "ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY".
9.Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, po zaplacení kupní ceny a po jeho převzetí.
10. Kamna Vám dopravíme na místo užívání v ČR. V případě objednávky nad 3.000,– Kč s DPH je doprava ZDARMA. Do 3.000,– účtujeme dopravné ve výši 200,– Kč. Jako dopravce jsme vybrali přepravní společnosti DHL, PPL, nebo Top Trans. Právě tyto vysoce profesionální firmy jsou zárukou spokojenosti s dopravou ke konečnému zákazníkovi.
Můžete si vybrat způsob, jakých chcete platit. Nabízíme platbu dobírkou (tedy v hotovosti řidiči při převzetí kamen), převodem (platba předem – zašleme Vám fakturu a po jejím zaplacení Vám bude zboží doručeno).
11. Dopravce přijede s autem s hydraulickým čelem, řidič složí kamna na zem a na paleťáku je doveze na místo, kam až se s paleťákem dostane. Řidič vzhledem k hmotnosti palety, není schopen překonávat překážky nebo schody, nezajišťuje donášku a stěhování zásilky do domů, pater, skladů apod. Upozorňujeme, že kupující je povinen kamna v přítomnosti dopravce zkontrolovat, že v průběhu dopravy nedošlo k jejich poškození. Při převzetí kamen zkontrolujte neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Důrazně doporučujeme kamna rozbalit a zkontrolovat v přítomnosti řidiče. Dopravci na dodatečné reklamace reagují oprávněným argumentem, že si zákazník poškození výrobku mohl způsobit další manipulací.


ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující práva na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. Rozpor s kupní smlouvou , který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající KKS-MS s.r.o., IČ 29389097, DIČ CZ29389097 se sídlem Kaňovice 28, 73936, telefon:00420606609077, e-mail:info@kamna-kks.cz.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Kupující bere na vědomí, že správce zpracovává osobní údaje, které mu kupující poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky kupujícího. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací).

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi kupujícím a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu); po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu.

Za podmínek stanovených v GDPR má kupující právo:
- na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
- na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
- na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
- vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
- na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
- odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený výše.
Dále má kupující právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno právo kupujícího na ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.


ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Na prodáváné zboží se vztahuje záruční doba minimálně 2 roky. Pokud se na nějaké zboží vztahuje delší záruční doba, musí být uvedena v záručním listu, který je dodán spolu se zbožím.
Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Internetového obchodu abx-kks.cz a právním řádem platným v ČR.
Prodejní kategorie:

Příslušenství ke kamnům

MENU:

ABX-KKS.cz | Člen skupiny KKS:

tel.+420 606 609 077
e-mail: objednavky@kamna-kks.cz

Realizace projektu skupiny KKS:

WEBNOVELA.cz - tvorba webu

© ABX-KKS.cz | 2013